Viete že…? (sloveso môcť)

Z iniciatívy študentov otvárame na stránkach nášho študentského magazínu pravidelné jazykové okienko. V ňom sa budeme zaoberať zväčša gramatickými javmi, ktoré robia študentom v písomnom prejave problémy alebo ich nepoužívajú správne. Potešíme sa, ak nám napíšete a spolu s nami sa do tejto problematiky zapojíte i vy, študenti.

Dnes si na mušku berieme sloveso môcť. Môžte alebo môžete? Ktorý tvar je spisovný? Správny výraz = môžete. Modálne sloveso môcť sa v druhej osobe množného čísla píše (a číta) môžete.

Výraz môžte je nespisovný. Podobne ako pri druhej osobe množného čísla sa v prvej osobe množného čísla slovesa môcť píše môžeme a výraz môžme je nespisovný.

Pomôcka: Samohláska „e“ sa v slovesách vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho spôsobu (napr. hrabme, plačme). Modálne sloveso môcť však rozkazovací spôsob nemá, a tak samohlásku „e“ nikdy nevynechávame.

Príklady

Nesprávne: Zajtra môžte vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

Správne: Zajtra môžete vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.